تنظیم حالت زمستانی و تابستانی پکیج‌های شوفاژدیواری بوتان

تنظیم حالت زمستانی و تابستانی پکیج شوفاژدیواری بوتان

 

از آنجایی که نیاز گرمایشی بر حسب فصول مختلف سال تغییر می‌کند، بنابراین به تبع  آن، اطلاع از چگونگی تنظیم پکیج شوفاژدیواری (حالت تابستانی و زمستانی) برای کارکرد متناسب با آن فصل نیز موردنیاز مصرف‌کنندگان خواهد بود. به طور معمول در فصول گرم سال از حالت تابستانی و هر چه هوا رو به سردی می‌رود، حالت زمستانی جهت بهره‌مندی از آب گرم مصرفی و همچنین گرمایش، کاربرد خواهد داشت. در ادامه، نحوه تنظیم این دو حالت برای مدل‌های مختلف پکیج شوفاژدیواری بوتان شامل پرلاپرو، پارما دیجیتال و بیتا توضیح داده می‌شود.

حالت تابستانی در پکیج شوفاژدیواری

این حالت به طور معمول برای زمانی به کار می‌رود که هوا گرم است و وظیفه دستگاه، فقط تامین آب گرم مصرفی می‌باشد.

تنظیم حالت تابستانی پکیج شوفاژدیواری بوتان مدل پرلاپرو و پارما دیجیتال

تنظیم حالت تابستانی پکیج شوفاژدیواری بوتان

تنظیم حالت تابستانی پکیج شوفاژدیواری بوتان

به منظور تنظیم حالت فصلی پکیج شوفاژدیواری، از “دسته انتخاب وضعیت”، (دسته سمت چپ در تصویر بالا)، استفاده می‌شود.

 • ابتدا دسته انتخاب وضعیت را در حالت تابستانی () قرار دهید. با انتخاب این حالت، پکیج شوفاژ، تنها آب گرم مصرفی را تهیه می‌کند.
 • سپس نیاز است تا دمای آب گرم مصرفی را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید؛ به این منظور، دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (دسته سمت راست در تصویر بالا) را روی درجه حرارت دلخواه تنظیم کنید. با چرخاندن دسته در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مصرفی افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.
 • اکنون، با باز کردن شیر آب گرم مصرفی، مشعل روشن شده و با بستن آن، مشعل خاموش می‌شود.
 • در صورت باز بودن شیر آب گرم مصرفی، ضمن ظاهر شدن علامت () بر روی نمایشگر دیجیتال، دمای آب گرم مصرفی نیز بر روی نمایشگر قابل مشاهده خواهد بود و چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ نیز به صورت سبز دائم‌روشن در می‌آید.
 • در صورت خاموش شدن مشعل، چراغ وضعیت عملکرد پکیج شوفاژ به صورت سبز چشمک‌زن (۱ثانیه روشن- ۵ ثانیه خاموش) درآمده و علامت (-) بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

تنظیم حالت تابستانی پکیج شوفاژدیواری بیتا

 • ابتدا دسته انتخاب وضعیت (دسته سمت چپ در تصویر پایین) را در حالت تابستانی () قرار دهید. با انتخاب این حالت، پکیج شوفاژ، برای گرم کردن آب مصرفی تنظیم می‌شود.
 • سپس نیاز است تا دمای آب گرم مصرفی را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید؛ به این منظور، دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی را روی درجه حرارت دلخواه تنظیم کنید. با چرخاندن دسته سمت راست در تصویر پایین در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مصرفی افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.
تنظیم حالت تابستانی پکیج شوفاژدیواری بیتا

تنظیم حالت تابستانی پکیج شوفاژدیواری بیتا

 • اکنون با باز کردن شیر آب گرم مصرفی، مشعل روشن شده و با بستن آن، مشعل خاموش می‌شود.
 • در صورت باز بودن شیر آب گرم مصرفی، چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ به صورت سبز دائم‌روشن می‌شود و با بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، شوفاژ در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد؛ به طوری که این چراغ به صورت سبز چشمک‌زن ( ۱ ثانیه روشن – ۵ ثانیه خاموش) در می‌آید.

چه زمانی از حالت زمستانی پکیج شوفاژدیواری استفاده می‌کنیم؟

هر چه هوا به سمت سردی برود، نیاز به آب گرم و گرمایش محل سکونت به طور همزمان وجود خواهد داشت که این دو نیاز، از طریق تنظیم حالت زمستانی در پکیج شوفاژ مرتفع می‌شود. پکیج شوفاژدیواری در حالت زمستانی، وظیفه تامین آب گرم مصرفی و تامین آب گرم لازم برای رادیاتورها و در نتیجه گرمایش محیط را بر عهده دارد. برای تنظیم میزان گرمای ساختمان، لازم است دمای آب مدار گرمایش را متناسب با دمای محیط تغییر دهید.

تنظیم حالت زمستانی در پکیج شوفاژدیواری بوتان مدل پرلاپرو و پارما دیجیتال

به منظور تنظیم حالت فصلی پکیج شوفاژدیواری، از “دسته  انتخاب وضعیت”، (دسته سمت چپ در تصویر پایین)، استفاده می‌شود.

– ابتدا دسته انتخاب وضعیت را در حالت زمستانی () قرار دهید. با انتخاب این حالت، پکیج شوفاژ، علاوه بر تامین آب گرم مصرفی، گرمایش محیط را نیز فراهم می‌کند.

– سپس نیاز است تا دمای مدار گرمایش و دمای آب گرم مصرفی را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید؛ به این منظور، در صورت داشتن ترموستات اتاقی، آن را روی درجه حرارت دلخواه مثلا ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید؛ سپس دسته انتخاب وضعیت و دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (دسته سمت راست در تصویر پایین) را روی درجه حرارت موردنظر قرار دهید. مشعل روشن شده و با رسیدن به دمای تنظیم‌شده به طور خودکار خاموش می‌شود ولی در صورت پایین آمدن دما، مجددا روشن شده تا دمای آب رادیاتورها را ثابت نگه دارد. این سیکل به منظور ثابت نگه داشتن دمای آب رادیاتورها ادامه می‌یابد.

تنظیم حالت زمستانی در پکیج شوفاژدیواری بوتان مدل پرلاپرو و پارما دیجیتال

تنظیم حالت زمستانی در پکیج شوفاژدیواری بوتان مدل پرلاپرو و پارما دیجیتال

با انتخاب وضعیت زمستانی، ضمن ظاهر شدن  () بر روی نمایشگر دیجیتال، دمای مدار گرمایش نیز بر روی آن قابل مشاهده است. در این وضعیت ()، با بازکردن شیر آب گرم مصرفی، دستگاه از مدار گرمایش خارج می‌شود و تنها آب گرم مصرفی را تامین می‌کند. همچنین با بستن شیر آب گرم مصرفی، دستگاه دوباره به مدار گرمایش باز می‌گردد. در صورت باز شدن شیر آب گرم مصرفی، ضمن ظاهر شدن  () بر روی نمایشگر دیجیتال، دمای آب گرم مصرفی نیز بر روی آن نشان داده می‌شود. با بسته شدن شیر، دوباره دستگاه به وضعیت گرمایش بازگشته و دمای نشان داده شده بر روی نمایشگر، دمای آب در مدار گرمایش می‌باشد.

لازم به ذکر است با چرخاندن دسته انتخاب وضعیت در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مدار گرمایش افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.

تنظیم حالت زمستانی برای پکیج شوفاژدیواری بیتا

 • ابتدا دسته انتخاب وضعیت (دسته سمت چپ در تصویر بالا) را در حالت زمستانی () قرار دهید. با انتخاب این حالت، پکیج شوفاژ، علاوه بر تامین آب گرم مصرفی، گرمایش محیط را نیز فراهم می‌کند.
 • اکنون نیاز است تا دمای مدار گرمایش و دمای آب گرم مصرفی را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید؛ به این منظور پس از انتخاب  () ، در صورت داشتن ترموستات اتاقی، آن را روی درجه حرارت دلخواه مثلا ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید؛ سپس دسته انتخاب وضعیت و دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (دسته سمت راست در تصویر پایین) را روی درجه حرارت موردنظر قرار دهید. مشعل روشن شده و با رسیدن به دمای تنظیم‌شده به طور خودکار خاموش می‌شود ولی در صورت پایین آمدن دما، مجددا روشن شده تا دمای آب رادیاتورها را ثابت نگه دارد. این سیکل به منظور ثابت نگه داشتن دمای آب رادیاتورها ادامه می‌یابد. در این حالت نیز چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ به صورت سبز دائم‌روشن درآمده و در صورت خاموش شدن مشعل (عدم نیاز به گرمایش و آب گرم مصرفی) این چراغ به صورت سبز چشمک‌زن (۱ ثانیه روشن – ۵ ثانیه خاموش( در می‌آید. با چرخاندن دسته انتخاب وضعیت در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مدار گرمایش افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.
تنظیم حالت زمستانی برای پکیج شوفاژدیواری بیتا

تنظیم حالت زمستانی برای پکیج شوفاژدیواری بیتا