اطلاعیـه‌‌‌‌هــای سهـامــدارن
 • لبوتان

1403/04/23 15:48

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

 • لبوتان

1403/04/17 09:50

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 • لبوتان

1403/04/17 09:39

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 • لبوتان

1403/04/06 10:51

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 • لبوتان

1403/04/06 10:49

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

 • لبوتان

1403/04/06 10:37

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

 • لبوتان

1403/04/06 10:49

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

 • لبوتان

1403/04/06 10:37

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

 • لبوتان

1403/04/06 08:45

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

 • لبوتان

1403/03/06 06:27

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

 • لبوتان

1403/02/03 09:25

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

 • لبوتان

1403/01/27 14:54

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

 • لبوتان

1402/12/23 13:28

افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

 • لبوتان

1402/12/23 10:54

افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 • لبوتان

1402/12/02 13:43

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

 • لبوتان

1402/11/14 09:43

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

 • لبوتان

1402/11/02 10:08

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

 • لبوتان

1402/10/27 15:47

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

 • لبوتان

1402/10/24 09:07

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

 • لبوتان

1402/10/23 16:21

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

 • لبوتان

1402/10/03 16:51

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

 • لبوتان

1402/09/14 12:15

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

 • لبوتان

1402/09/14 11:35

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

 • لبوتان

1402/09/04 07:40

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

 • لبوتان

1402/08/27 15:11

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آذر گرمای سهند تبریز)

 • لبوتان

1402/08/24 09:19

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه قطعات الیکا)

 • لبوتان

1402/08/23 16:26

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه ماتیسا)

 • لبوتان

1402/08/23 16:02

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بوتان یکتا بیتا)

 • لبوتان

1402/08/02 10:11

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

 • لبوتان

1402/07/26 11:26

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

 • لبوتان

1402/07/26 11:23

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

 • لبوتان

1402/07/08 12:36

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

 • لبوتان

1402/07/05 07:31

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

 • لبوتان

1402/07/04 15:30

افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 • لبوتان

1402/07/03 10:08

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اعضای هیئت مدیره
نام عضو نام نماینده سمت
گروه توسعه بوتان محمدتقي سمناني نایب رئیس هیئت مدیره
صنعتي تولا مهدي چنگيزي آشتياني رئیس هیئت مدیره
بوتان عليرضا غنجي فشکي عضو هیئت مدیره
بوتان ران مسعود حسينمردي عضو هیئت مدیره
ابزار سرا محمدرضا عابدي ميران عضو هیئت مدیره