دبستان روستای سرواله/ کردستان
دبستان روستای باغچه مریم/ کردستان
تجهیز و نوسازی مدارس توسط گروه صنعتی بوتان
تجهیز و نوسازی مدارس توسط گروه صنعتی بوتان
#برامون_مهمه