کدام مدل ها برای مناطقی که املاح و رسوب آب بیشتری دارند مناسب تر است؟

مدل های آیونایز بدون شمعک در این مناطق توصیه می شوند.

  • مدل های آیونایز بدون شمعک از طریق حرف مشخصه “i” در نام مدل، قابل شناسایی هستند. به طور مثال: Turbo B4215i یا B3318if