کدام مدل ها با فشار کم آب نیز روشن شده و کار می کنند؟

همه مدل های آبگرمکن بوتان قابلیت کارکرد با کمترین فشار آب را دارند.