کدام مدل ها با فشار کم آب نیز روشن شده و کار می کنند؟

همه مدل های آبگرمکن بوتان، قابلیت کارکرد با کمترین فشار یا جریان آب را دارند.