نصب آبگرمکن داخل حمام یا رختکن مجاز است؟

خیر
نصب هر نوع آبگرمکن درحمام و رختکن بسیار خطرناک است.