مصرف برق آبگرمکن آیونایز چقدر است؟

بسیار ناچیز است.