مصرف برق آبگرمکن آیونایز چقدر است؟

بسیار کم؛ میزان استفاده از آبگرمکن یا به عبارتی میزان مصرف آب گرم در خانواده، متاثر از تعداد نفرات خانواده و الگوی مصرف منحصربفرد ایشان می باشد و تمام شدن باتری نیز به طور مستقیم از کیفیت و نوع باتری مورد استفاده در دستگاه، تاثیر می پذیرد.

مثال: به طور متوسط، آبگرمکن یک خانواده سه نفره ایرانی در طول ۲۴ ساعت، کمتر از ۳ ساعت روشن است که اگر از باتری آلکالاین استفاده کنند، باتری، بالغ بر ۲ ماه دوام خواهد داشت.