قطر دودکش محل نصب برای آبگرمکن های مختلف چقدر باید باشد؟

مدل های B4108, B4208i, BX114, BX214i, BX61, BX62i برای اتصال به دودکش قطر ۱۰ سانتیمتر ساختمان طراحی شده اند. در سایر مدل ها (به غیراز مدل های فن دار) قطر دودکش باید ۱۵ سانتیمتر باشد. همچنین عوامل دیگری مانند ارتفاع، می تواند بر کاهش قطر دودکش مورد نیاز اثر بگذارد که مشروط به تشخیص و تایید سرویسکار مجاز است.