علت نوسان دمای آب در آبگرمکن های دیواری فوری چیست؟

با توجه به گرم شدن فوری آب در آبگرمکن های دیواری (به محض باز شدن شیر آب گرم)، در صورت نوسان دمای آب، علت آن را می توان در موارد زیر جستجو کرد.

  • نوسان فشار آب ورودی دستگاه متاثر از فشار آب شهری یا نصب پمپ بدون کارشناسی قبلی
    • روش کنترل: اندازه گیری کاهش یا افزایش مقدار خروجی آب از شیر آب سرد، در فواصل زمانی مشخص
    • راهکار: اطمینان از تنظیم فشار ورودی آب سرد به دستگاه، استفاده از انواع فشارشکن و کنترل منظم فشار آب ورودی دستگاه یا تنظیم پمپ