شرایط نصب همه مدل ها با هم یکسان است؟

خیر، نصب مدل های باظرفیت بیشتر با محدودیت های بیشتری همراه است.