در حال حاضر از آبگرمکن ایستاده استفاده می کنیم، آیا برای جایگزینی آن با آبگرمکن دیواری نیاز به تغییر در لوله کشی داریم؟

بله، مقدار کمی لوله اضافه می شود.
هزینه لوله کشی به عهده مشتری است.