بهترین مدل آبگرمکن کدام است؟

مدل مناسب، با توجه به شرایط محل نصب و انتخاب مشتری، در پارامترهای زیر مشخص می شود.

    • شرایط محل نصب، سایز و ارتفاع یا فقدان دودکش
    • انتخاب ابعاد محصول توسط مشتری برای استفاده بهینه از فضای محل نصب
    • دسترسی به انشعاب یا کپسول گاز در انتخاب نوع سوخت دستگاه
    • میزان آب گرم مورد نیاز و فاصله دورترین شیر آب با محل نصب آبگرمکن
    • شرایط تامین هوا شامل محیط محل نصب، وضعیت دریچه تامین هوا و درزبندی ساختمان