بهترین راهکار برای کمتر رسوب گرفتن لوله های آبگرمکن چیست؟

  • خرید مدل مناسب(آیونایز و دارای توربولاتور)ب
  • استفاده از آبگرمکن باشعله کم
  • نصب رسوب گیر در مسیرآب سرد ورودی به آبگرمکن