بهترین راهکار برای کمتر رسوب گرفتن لوله های آبگرمکن چیست؟

  • تنظیم شیرگاز روی شعله کم یا تنظیم فصلی ارتفاع شعله مناسب با کاربری های مختلف
    • عدم تنظیم دائمی شیرگاز برروی حداکثر شعله
    • استفاده مناسب از شیر تنظیم مقدار و دمای آب برای کاربری های مختلف همچون شستن ظروف و استحمام
  • انتخاب مدل های آیونایز بدون شمعک در مناطق دارای املاح یا سختی آب، هنگام خرید
  • نصب و استفاده از فیلتر سختی گیر مورد تایید بوتان در ورودی آب سرد دستگاه برای مناطق دارای املاح و سختی آب