با سایز دودکش 10 سانتیمتر چه آبگرمکنی را می توانم بخرم؟

مدل های B4115 Turbo, B4215i Turbo