استفاده از آبگرمکن دیواری فوری در مناطق دارای املاح و رسوب زیاد آب مناسب است؟

بله  و مدل های آیونایز بدون شمعک جهت استفاده در این مناطق توصیه می شوند. استفاده از فیلترهای سختی گیر مورد تایید شرکت، در مناطق دارای سختی و املاح اب موجب افزایش طول عمر دستگاه خواهند بود.