ارتفاع لوله دودکش برای آبگرمکن ها حداقل چند متر باید باشد؟

۳ متر.

در آبگرمکن های فن دار و محفظه احتراق بسته این محدودیت وجود ندارد.