ارتفاع لوله دودکش برای آبگرمکن ها حداقل چند متر باید باشد؟

  • در مدل های محفظه احتراق باز، حداقل 3 متر عمودی
    • رعایت دیگر الزامات قانونی در خصوص طول افقی و محل قرار گیری انتهای عمودی خروجی دودکش ضروری است.
  •  در مدل های فن دار و محفظه احتراق بسته، ارتفاع دودکش مبنای محاسبه نمی باشد و بر اساس ضوابط شرکت سازنده، طول دودکش (مجموع طول افقی و عمودی)، مبنای محاسبه قرار می گیرد.
    • طول مجاز دودکش شرکتی مدل های فن دار با استفاده از یک عدد زانویی 90 درجه، تا سقف 3 متر می باشد.
    • طول مجاز دودکش شرکتی مدل های محفظه احتراق بسته با استفاده از یک عدد زانویی 90 درجه، تا سقف 3.5 متر می باشد.