آیا مدل های کم فشار بوتان با فشار زیاد آب هم کار می کنند؟

بله