آیا آبگرمکن های بوتان دارای برچسب انرژی می باشند، در چه رده ای؟

  • بله
  • BX62i, BX72i, BX214i رده انرژی B
  • ,B3315if, B3318if,B4208i , B3215i, B3218i, B5418rs BX61, BX71 رده انرژی C
  • B3112, B3115, B3118, B4108, BX114  رده انرژی D
  • بالاترین رده در بین آبگرمکن های موجود در بازار ایران، متعلق به آبگرمکن های بوتان است.