ساخت ماسک در خانه

انواع پارچه برای ساخت ماسک

ماسک های خانگی برای جلوگیری از ذرات ویروس کوچک چقدر موثرند؟ برای پاسخ به این سؤال دانشمندان این ماسک ها را با پارچه های مختلف برای ذرات ۰٫۰۲ میکرون (۵ برابر کوچکتر از کروناویروس) آزمایش کردند.