قرعه‌کشی پایان سال مابوتانیا 1401

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه 1401/12/12 ساعت 16:00 در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا زمستان و مابوتانیا زمستان فرزندان، برندگان جایزه بزرگ مابوتانیا و برنده جایزه بزرگ مابوتانیا فرزندان سال 1401 مشخص شد.