هر مدل حوله خشک کن بوتان، برای چه فضایی مناسب است؟

با توجه به متراژ حمام و نیاز گرمایشی، می توانید حوله خشک کن را انتخاب کنید؛ به طور کلی برای حمام های بسیار کوچک، مدل ۷ لوله، برای حمام های با متراژ ۳ تا ۵ متر مربع، مدل ۱۰ لوله و برای متراژ های ۶ تا ۸ متر مربع ۱۴ لول و برای متراژهای بالاتر از ۸ مترمربع، مدل ۱۹ لوله را انتخاب کنید.