هر مدل حوله خشک کن بوتان، برای چه فضایی مناسب است؟

با توجه به متراژ حمام و نیاز گرمایشی، می توانید حوله خشک کن را انتخاب کنید؛ به طور کلی برای حمام های بسیار کوچک، مدل 7 لوله، برای حمام های با متراژ 3 تا 5 متر مربع، مدل 10 لوله و برای متراژ های 6 تا 8 متر مربع 14 لول و برای متراژهای بالاتر از 8 مترمربع، مدل 19 لوله را انتخاب کنید.