نصب و راه اندازی رایگان پکیج شوفازدیواری شامل چه مواردی می باشد؟

 • نصب دستگاه شامل موارد زیر می باشد:
  • خارج کردن دستگاه از کارتن
  • قراردادن دستگاه در محل تعیین شده برای نصب و اتصال آن به شبکه آب و برق
  • نصب لوله رابط دودکش متعلق به دستگاه و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن دودکش
  • شستشوی مدار رفت و برگشت گرمایش

  راه اندازی دستگاه شامل موارد زیر می باشد:

  • تایید محل نصب و مدل دستگاه نصب شده
  • نصب اتصالات و شیلنگ گاز دستگاه
  • روشن کردن دستگاه و تنظیم فشار گاز
  • آموزش کار با دستگاه