حوله خشک کن بوتان دارای چند سال ضمانت است؟

۵ سال از تاریخ تولید. تاریخ تولید روی بدنه حک شده است.