آیا پکیج های شوفاژدیواری بوتان با گاز مایع (کپسول گاز) نیز کار می کنند؟

بله، در این مورد توصیه می شود از کارشناسی نصب بوتان استفاده نمایید.