آیا فقط سرویسکاران بوتان، مجاز به نصب حوله خشک کن هستند؟

هر لوله کش تاسیساتی می تواند این محصول را نصب کند.