آیا پکیج شوفاژ محفظه احتراق بسته مورد تایید اداره گاز و سازمان نظام مهندسی می باشد؟

بله، پکیج شوفاژدیواری بوتان دارای استاندارد ملی ایران می باشد که از این جهت مورد تایید سازمان نظام مهندسی است. همچنین پکیج شوفاژ دیواری بوتان، دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات وزارت مسکن، دارای نشان کیفیت اروپا CE برای تمام مدل ها می باشد.