آیا امکان اضافه یا کم کردن پره به بلوک رادیاتورهای بوتان وجود دارد؟

بله