قرعه‌کشی مابوتانیا همکاران بهار 1403

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز چهارشنبه 1403/04/13 ساعت 18:00 در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا همکاران بهار  سال 1403 مشخص شد.

اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا همکاران بهار 1403:

ردیف امتیاز کد همکاری: نام و نام خانوادگی: نوع همکاری / شرکت شهر / محل خدمت استان / منطقه برنده قرعه کشی
1 200 1006377  مريم مینائی شاه نشین نماینده فروش گروه صنعتی بوتان نسيم شهر تهران ساعت هوشمند
2 160 5004787  روح اله باقری نصاب خلخال اردبیل ساعت هوشمند
3 200 5007019  فرهاد عنایتی سرویسکار نمین اردبیل هدست بلوتوث
4 190 5004059  عبداله رنجبر نصاب کرج البرز ساعت هوشمند
5 180 5005086  فرزاد بازرگان سرویسکار زنجان زنجان اسپیکر بلوتوث
6 170 5007053  شاهین امانی سرویسکار کلاردشت مازندران اسپیکر بلوتوث
7 170 00007539  علی اکبر اصغری شرکت بوتان قائمشهر مراکز و مناطق اسپیکر بلوتوث
8 170 00005878  داود رجبی حجت شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه هدست بلوتوث
9 200 00001267  یوسف ویسانی نیا گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
10 200 00005515  امید کرمی شرکت قطعات و کالا بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
11 200 00001383  هادی اخلاقی گروه صنعتی بوتان سایت سوم ساوه ساعت هوشمند
12 200 00004715  حسین صدیق گروه صنعتی بوتان سایت ششم ساوه اسپیکر بلوتوث
13 190 00000978  هادی حسنی گروه صنعتی بوتان سایت ششم ساوه اسپیکر بلوتوث
14 200 00000947  سلمان عرب گروه صنعتی بوتان سایت هفتم ساوه اسپیکر بلوتوث
15 180 00003962  مرضیه نیک پی پاپکیاده شرکت بوتان ران دفتر هویزه تهران هدست بلوتوث
16 200 00008103  سیدعلی حسینی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ساعت هوشمند
17 200 00000863  هادی فتاحی گروه صنعتی بوتان سایت ششم ساوه ساعت هوشمند
18 200 00005650  علیرضا سوزنی شرکت چینی‌کُرد سایت چهارم کرمانشاه هدست بلوتوث
19 200 00000016  حسین ندایی شرکت بیتا تپه سفید تهران هدست بلوتوث
20 200 00001546  فرشید مقدم صبوری گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
21 190 00005729  سیدسجاد حیدری شرکت چینی‌کُرد سایت دوم کرمانشاه هدست بلوتوث
22 190 00008857  بهرام سالمی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه هدست بلوتوث
23 200 5005459  هوشنگ سلیمانی قیداری سرویسکار خدابنده زنجان اسپیکر بلوتوث
24 200 00002079  صادق دانگاه شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ساعت هوشمند
25 190 00008377  یزدان ویسی بانسولهء شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ساعت هوشمند
26 200 00004904  ایرج مرادی گروه صنعتی بوتان سایت هفتم ساوه هدست بلوتوث
27 200 00002241  هادی رضائی شرکت الیکا سایت سوم ساوه اسپیکر بلوتوث
28 200 00003671  آمنه منهوئی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه ساعت هوشمند
29 200 00005525  منیره ستاری شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه هدست بلوتوث
30 200 00002013  سعید جعفری گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
31 190 00009748  مرتضی اسدی شرکت بوتان ران دفتر هویزه تهران هدست بلوتوث
32 200 00004176  مهدی دانش گو گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه هدست بلوتوث
33 200 00005820  جواد منصوری ایل ذوله شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
34 200 00000820  حسینعلی صمدی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران هدست بلوتوث
35 200 00008716  مظفر صادقی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
36 200 00002852  سیدولی اله حسینی گروه صنعتی بوتان سایت سوم ساوه اسپیکر بلوتوث
37 200 5005269  علی نوری احمدآبادی سرویسکار اردکان یزد ساعت هوشمند
38 180 5005898  محمد مهدی قدرتی تبار نصاب راه انداز شهریار تهران اسپیکر بلوتوث
39 170 00009926  حسین خدابخشی شلمزاری شرکت بوتان ران اصفهان مراکز و مناطق ساعت هوشمند
40 200 00004856  عباس قوی دل گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
41 200 00004379  مرضیه کرد گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
42 190 00008267  سید مصطفی اطیابی شرکت بوتان ران دفتر هویزه تهران تبلت
43 190 00005797  مهدی پابرجان شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
44 160 5001306  یوسف لطفی سرویسکار باغ بهادران اصفهان اسپیکر بلوتوث
45 200 00003232 رضا سرپرست شرکت بیتا تپه سفید تهران هدست بلوتوث
46 200 00006891  پریسا احمدی شرکت بیتا تپه سفید تهران ساعت هوشمند
47 200 00002008  حسین ورمزیار گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
48 200 00000111  حسن کاردان گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
49 200 00008345  سید حسن موسوی زاده شرکت آذرگرما سهند تبریز تبریز تبریز اسپیکر بلوتوث
50 190 00007627  مراد فتحی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه اسپیکر بلوتوث
51 190 00008545  رامین علی اکبر شرکت بوتان ران دفتر هویزه تهران ساعت هوشمند
52 200 00004522  مجتبی سقایان زاده گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
53 200 00000570  هاشم علی بابائی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
54 180 00005760  سعید ویسی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
55 160 5007289  محمود آقازاده نصاب راه انداز کرج البرز ساعت هوشمند
56 180 5001147  حسن زری نیا نصاب مشهد خراسان رضوی هدست بلوتوث
57 200 00000911  هادی روحی سعدآباد شرکت بیتا مشهد مراکز و مناطق ساعت هوشمند
58 190 00000683 جعفر یوسف زاده شرکت بیتا مشهد مراکز و مناطق اسپیکر بلوتوث
59 200 00005742  حمیدرضا رحمانی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه اسپیکر بلوتوث
60 200 00001115  زهرا اوژن گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه هدست بلوتوث