طرح “کلاسمون گرمه” در سال 1400 نیز ادامه داشت

طرح “کلاسمون گرمه” با پنج مدرسه جدید در سال 1399

تجهیز مدارس مناطق کم برخوردار در کمپین #کلاسمون_گرمه بوتان