طرح “کلاسمون گرمه” در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت

طرح “کلاسمون گرمه” با پنج مدرسه جدید در سال ۱۳۹۹

تجهیز مدارس مناطق کم برخوردار در کمپین #کلاسمون_گرمه بوتان