کدام مدل ها برای استفاده در مغازه مناسب تر هستند؟

مدل های  ، B3112, B3212i , B4108 , B4208i . این  مدل ها با حجم آب دهی ۸ لیتر و ۱۰ لیتر در دقیقه، قابلیت تامین آب گرم یک شیر سرویس بهداشتی و دستشویی را دارد و برای استفاده در مغازه مناسب می باشد.