مزیت آبگرمکن دیواری نسبت به آبگرمکن ایستاده چیست؟

  • آب گرم فوری
  • آب گرم دائم
  • مصرف کمتر گاز
  • بدون دردسر سوراخ شدن مخزن
  • اشغال کمترین فضا
  • تولید آب گرم بهداشتی و بدون باکتری