استفاده از آبگرمکن دیواری در مناطق دارای املاح و رسوب زیاد آب مناسب است؟

بله و توصیه می شود حتما از مدل های آیونایز استفاده شود.