آیا فقط آبگرمکن های دیواری رسوب می گیرند؟ رسوب در علمکرد آبگرمکن چه تاثیری می گذارد؟

رسوب گیری مختص آبگرمکن دیواری نیست و در صورت وجود املاح و سختی در آب مورد استفاده، با هر نوع آبگرمکنی شاهد رسوب گیری و تشکیل جرم هستیم. با توجه به اینکه در مدل های فوری، آب در لحظه گرم می شود و برای انتقال این میزان حرارت در زمان کوتاه می بایست از مبدل لوله ای استفاده شود، در صورت رسوب گیری، از طریق عملکرد دستگاه از آن مطلع می شویم؛ حال آنکه این اتفاق در مدل های مخزن دار نیز می افتد با این تفاوت که به دلیل وجود مخزن و زمان بر بودن گرم شدن آب، متوجه آن نمی شویم و با گذشت زمان با توجه به کیفیت لعاب مخزن مورد استفاده در آن، به تدریج منجر به افت کیفیت دمای آب و در نهایت سوراخ شدن مخزن آبگرمکن می شود.