آیا استفاده از دو حمام به صورت همزمان، با پکیج شوفاژدیواری بوتان مقدور است؟

بله، با تهیه مدل مخزن دار بوتان می توان از دو حمام به طور همزمان استفاده نمود.