برندگان مسابقه مابوتانیا و مابوتانیای فرزندان – بهار ۱۴۰۲

گزارش تهیه و ارسال اقلام موردنیاز افراد آسیب‌دیده از زلزله خوی

طرح “کلاسمون گرمه” در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت

بوتان به عنوان واحد نمونه استانی در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد

بوتان صادرکننده نمونه ملی در سال ۱۴۰۰

اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا پاییز ۱۴۰۰ اعلام شد