هزینه حمل، در هنگام فروش محصول، به قیمت های اعلام شده اضافه خواهد شد.