بزرگ ترین مدل آبگرمکن کدام است؟

مدل های B3118، B3218i و B3318ifو B5418rs بیش ترین میزان آب دهی را دارند استفاده از مدل های فوق (به جز مدل B3318if) مشروط به دارا بودن دودکش مناسب و فضای کافی جهت تهویه مناسب می باشد.
دقت داشته باشید که بزرگ ترین مدل، الزاما بهترین انتخاب نیست و مدل مناسب وابسته به شرایط محل نصب و استفاده از دستگاه می باشد.