بوتان – تجیهیز مدرسه ای در باراچوق رومیه

تجهیز مدارس بوتان - ارومیه