تجهيز مدارس توسط شركت بوتان

تجهیز و نوسازی مدارسی در مناطق سردسیر توسط گروه صنعتی بوتان